งานศึกษาวางแผนแม่บทเพื่อพัฒนาท่าเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) และสำรวจออกแบบท่าเรือสำราญขนาดใหญ่บริเวณชายฝั่งอันดามัน กรุงเทพมหานคร
การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
      การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ โครงการศึกษาวางแผนแม่บทเพื่อพัฒนาท่าเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) และสำรวจออกแบบท่าเรือขนาดใหญ่บริเวณชายฝั่งอันดามัน ดำเนินการเมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 จัดขึ้น 2 เวที รายละเอียดการประชุม สามารถดาวน์โหลดได้จากไฟล์ PDF

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (เวทีที่ 1)
      ดำเนินการเมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมอ่าวลึก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ และช่องทางการประชุมเสริมผ่านช่องทางระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting โดยมีนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุม และนางสาวสุนทรีย์ ภิรมย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า กล่าวรายงานการประชุม
      ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ตัวแทนหน่วยงานราชการส่วนกลางและพื้นที่ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการภาคเอกชน สื่อมวลชน ผู้นำชุมชน ตลอดจนประชาชนผู้สนใจ รวม 101 คน (เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม 63 คน เข้าร่วมประชุมออนไลน์ 38 คน)

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (เวทีที่ 2)
      ดำเนินการเมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00-16.30 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านเกาะกวาง ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ผู้เข้าร่วมประชุมจากภาคส่วนต่างๆ ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานในระดับตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้นำทางศาสนา ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมการประชุมรวม 66 คนงานศึกษาวางแผนแม่บทเพื่อพัฒนาท่าเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) และสำรวจออกแบบท่าเรือสำราญขนาดใหญ่บริเวณชายฝั่งอันดามัน กรุงเทพมหานคร
บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด
(ที่ปรึกษาซีเทค)
281 ซอยพานิชอนันต์ ถนนสุขุมวิท 71
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

0-2713-3888 ต่อ 228, 231 หรือ 086-0627018
0-2713-3889
eiaseatec@yahoo.com
กรมเจ้าท่า

1278 ถ.โยธา แขวงตลาดน้อย
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
ตู้ ปณ. 1199 สายด่วน 1199 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

0-22331311-8
0-2238-3017
MARINE@MD.GO.TH
สถิติผู้เข้าชม
แปลภาษา
กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา


งานศึกษาวางแผนแม่บทเพื่อพัฒนาท่าเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) และสำรวจออกแบบท่าเรือสำราญขนาดใหญ่บริเวณชายฝั่งอันดามัน กรุงเทพมหานคร