งานศึกษาวางแผนแม่บทเพื่อพัฒนาท่าเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) และสำรวจออกแบบท่าเรือสำราญขนาดใหญ่บริเวณชายฝั่งอันดามัน กรุงเทพมหานคร
การประชุมผู้ประกอบการประมง และผู้ประกอบการต่อเนื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


1. การประชุมผู้ประกอบการประมง และผู้ประกอบการต่อเนื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ดำเนินการร่วมกับการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 เพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม)
      การประชุมผู้ประกอบการประมง และผู้ประกอบการต่อเนื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ดำเนินการร่วมกับการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 เพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม) จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมพนมเบญจา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ และได้จัดให้มีช่องทางการประชุมเสริมผ่านช่องทางระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting โดยมี นายราชัน มีน้อย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่ ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุม และนายวิวัธน์ ชิดเชิดวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่ากล่าวรายงานการประชุม
      ผู้เข้าร่วมประชุมจากภาคส่วนต่างๆ ประกอบด้วย ตัวแทนหน่วยงานราชการส่วนกลางและพื้นที่ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการภาคเอกชน สื่อมวลชน ผู้นำชุมชนตลอดจนประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมจำนวน 102 คน นอกจากนี้ยังมีผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 7 คน รวมทั้งสิ้น 109 คนรายละเอียดการประชุม สามารถดาวน์โหลดได้จากไฟล์ PDF
2. การประชุมผู้ประกอบการประมง และผู้ประกอบการต่อเนื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ดำเนินการร่วมกับการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ)
      การประชุมผู้ประกอบการประมง และผู้ประกอบการต่อเนื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการร่วมกับการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ โครงการศึกษาวางแผนแม่บทเพื่อพัฒนาท่าเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) และสำรวจออกแบบท่าเรือขนาดใหญ่บริเวณชายฝั่งอันดามัน ดำเนินการเมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 จัดขึ้น 2 เวที รายละเอียดการประชุม สามารถดาวน์โหลดได้จากไฟล์ PDF

2.1 การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (เวทีที่ 1)
      ดำเนินการเมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมอ่าวลึก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ และช่องทางการประชุมเสริมผ่านช่องทางระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting โดยมีนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุม และนางสาวสุนทรีย์ ภิรมย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า กล่าวรายงานการประชุม
      ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ตัวแทนหน่วยงานราชการส่วนกลางและพื้นที่ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการภาคเอกชน สื่อมวลชน ผู้นำชุมชน ตลอดจนประชาชนผู้สนใจ รวม 101 คน (เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม 63 คน เข้าร่วมประชุมออนไลน์ 38 คน)
2.2 การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (เวทีที่ 2)
      ดำเนินการเมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00-16.30 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านเกาะกวาง ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ผู้เข้าร่วมประชุมจากภาคส่วนต่างๆ ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานในระดับตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้นำทางศาสนา ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมการประชุมรวม 66 คน
3. การสัมภาษณ์กลุ่มประมงและผู้ประกอบการต่อเนื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหมายเหตุ : ภาพถ่ายและข้อมูลส่วนบุคลอยู่ในการเก็บรักษาของบริษัทที่ปรึกษาฯ เพื่อประกอบการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (EIA)ของโครงการเท่านั้น โดยดำเนินการตามกรอบการศึกษาและจัดทำรายงาน EIA เพื่อประโยชน์ด้านการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และเป็นไปตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
งานศึกษาวางแผนแม่บทเพื่อพัฒนาท่าเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) และสำรวจออกแบบท่าเรือสำราญขนาดใหญ่บริเวณชายฝั่งอันดามัน กรุงเทพมหานคร
บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด
(ที่ปรึกษาซีเทค)
281 ซอยพานิชอนันต์ ถนนสุขุมวิท 71
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

0-2713-3888 ต่อ 228, 231 หรือ 086-0627018
0-2713-3889
eiaseatec@yahoo.com
กรมเจ้าท่า

1278 ถ.โยธา แขวงตลาดน้อย
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
ตู้ ปณ. 1199 สายด่วน 1199 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

0-22331311-8
0-2238-3017
MARINE@MD.GO.TH
สถิติผู้เข้าชม
แปลภาษา
กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา


งานศึกษาวางแผนแม่บทเพื่อพัฒนาท่าเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) และสำรวจออกแบบท่าเรือสำราญขนาดใหญ่บริเวณชายฝั่งอันดามัน กรุงเทพมหานคร