งานศึกษาวางแผนแม่บทเพื่อพัฒนาท่าเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) และสำรวจออกแบบท่าเรือสำราญขนาดใหญ่บริเวณชายฝั่งอันดามัน กรุงเทพมหานคร
งานศึกษาวางแผนแม่บทเพื่อพัฒนาท่าเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) และสำรวจออกแบบท่าเรือสำราญขนาดใหญ่บริเวณชายฝั่งอันดามัน กรุงเทพมหานคร
เรือที่เข้ามาเป็นประจำทุกสัปดาห์

      เรือ Superstar Gemini เข้ามาเทียบท่าที่จังหวัดภูเก็ตทุกวันพฤหัสบดี จำนวน 400-500 คน/สัปดาห์

      Superstar Virgo เข้ามาเทียบท่าที่จังหวัดภูเก็ต ทุกวันอังคาร จำนวน 1,000-2,500 คน/สัปดาห์

Continue Reading »

เรือสำราญที่เข้ามาเป็นประจำในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว

C Columbus นักท่องเที่ยวจากประเทศเยอรมัน,Funchal นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นยุโรป,Astor นักท่องเที่ยวจากประเทศเยอรมัน,Silver Shadow เป็น นักท่องเที่ยวจากอเมริกา ฯลฯ

Continue Reading »

นักท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน

นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวด้วยเรือสำราญ และเรือท่องเที่ยวขนาดเล็ก ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด

Continue Reading »

เรือสำราญเป็นทางเลือกที่ดี

การท่องเที่ยวด้วยเรือสำราญเป็นทางเลือกที่ดีในการได้เห็นบ้านเมืองและจุดหมายปลายทางที่แตกต่างออกไป และพร้อมที่จะกลับมาเยี่ยมเยือนอีกในอนาคตหากมีความประทับใจ

Continue Reading »

รายจ่ายโดยเฉลี่ยต่อวันจกนักท่องเที่ยว

ในปี พ.ศ.2554 – 2555 ที่ผ่านมา เรือสำราญที่เข้ามาในไทยเฉพาะช่วงเดือนพฤศจิกายน - มีนาคม มีจำนวนกว่า 120 เที่ยว ผู้โดยสารบนเรือเฉลี่ย 3,000 คน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ มีรายจ่ายโดยเฉลี่ยวันละ 6,000 บาทต่อคน

Continue Reading »

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1) ผลการคัดเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพบริเวณชายฝั่งอันดามัน (พื้นที่จังหวัดระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง และสตูล) ที่มีความเหมาะสมจะพัฒนาเป็นท่าเทียบเรือรองรับเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) พร้อมทั้งบทบาทของท่าเทียบเรือแต่ละแห่งว่ามีความเหมาะสมในการพัฒนาเป็นท่าเรือต้นทาง ท่าเรือแวะพักแบบจอดเทียบเรือ หรือท่าเรือแวะพักแบบจอดทอดสมอ เป็นต้น

2) แผนแม่บทการพัฒนาท่าเทียบเรือรองรับเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) ที่บริเวณชายฝั่งอันดามัน และผลการศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางน้ำ (Maritime Hub Tourism) โดยใช้โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือรองรับเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) เป็นโครงการหลักในการบูรณาการโครงการอื่น ๆ ให้สามารถเติบโตสนับสนุนซึ่งกันและกันต่อไปได้ในอนาคต เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวสำราญทางน้ำได้อย่างครบวงจรและยั่งยืน

3) ผลการศึกษาและออกแบบเบื้องต้นทางด้านวิศวกรรม โครงสร้างท่าเทียบเรือ ตามศักยภาพที่สมควรจะได้รับการพัฒนา ทั้งที่เป็นท่าเทียบเรือแวะพัก (Port of Call) และท่าเทียบเรือต้นทาง (Home Port)

4) ผังแม่บท ผลการสำรวจออกแบบและปรับปรุงท่าเทียบเรือน้ำลึกภูเก็ตให้เป็นท่าเรือที่สามารถรองรับเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) ที่มีความเหมาะสมตามศักยภาพ

5) รายงานการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ ประกอบด้วย ผลการออกแบบเบื้องต้นของโครงการตามทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด ประมาณการค่าใช้จ่าย ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและด้านอื่นๆ ผลการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน รายละเอียดข้อมูลผลการศึกษาในแต่ละด้าน และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการ และการพัฒนาโครงการในขั้นต่อไป

6) รายงานผลการสำรวจและออกแบบรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการตามทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด ที่มีรูปแบบรายละเอียดเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการดำเนินงานศึกษาและวิเคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทุน

7) รายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือรองรับเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) ที่บริเวณชายฝั่งอันดามัน ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 22 ถึงมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 เพื่อให้กรมเจ้าท่าสามารถเสนอโครงการตามที่กำหนดในมาตรา 28 และ 29 แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งานศึกษาวางแผนแม่บทเพื่อพัฒนาท่าเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) และสำรวจออกแบบท่าเรือสำราญขนาดใหญ่บริเวณชายฝั่งอันดามัน กรุงเทพมหานคร
บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด
(ที่ปรึกษาซีเทค)
281 ซอยพานิชอนันต์ ถนนสุขุมวิท 71
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

0-2713-3888 ต่อ 228, 231 หรือ 086-0627018
0-2713-3889
eiaseatec@yahoo.com
กรมเจ้าท่า

1278 ถ.โยธา แขวงตลาดน้อย
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
ตู้ ปณ. 1199 สายด่วน 1199 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

0-22331311-8
0-2238-3017
MARINE@MD.GO.TH
สถิติผู้เข้าชม
แปลภาษา
กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา


งานศึกษาวางแผนแม่บทเพื่อพัฒนาท่าเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) และสำรวจออกแบบท่าเรือสำราญขนาดใหญ่บริเวณชายฝั่งอันดามัน กรุงเทพมหานคร