งานศึกษาวางแผนแม่บทเพื่อพัฒนาท่าเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) และสำรวจออกแบบท่าเรือสำราญขนาดใหญ่บริเวณชายฝั่งอันดามัน กรุงเทพมหานคร
งานศึกษาวางแผนแม่บทเพื่อพัฒนาท่าเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) และสำรวจออกแบบท่าเรือสำราญขนาดใหญ่บริเวณชายฝั่งอันดามัน กรุงเทพมหานคร
เรือที่เข้ามาเป็นประจำทุกสัปดาห์

      เรือ Superstar Gemini เข้ามาเทียบท่าที่จังหวัดภูเก็ตทุกวันพฤหัสบดี จำนวน 400-500 คน/สัปดาห์

      Superstar Virgo เข้ามาเทียบท่าที่จังหวัดภูเก็ต ทุกวันอังคาร จำนวน 1,000-2,500 คน/สัปดาห์

Continue Reading »

เรือสำราญที่เข้ามาเป็นประจำในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว

C Columbus นักท่องเที่ยวจากประเทศเยอรมัน,Funchal นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นยุโรป,Astor นักท่องเที่ยวจากประเทศเยอรมัน,Silver Shadow เป็น นักท่องเที่ยวจากอเมริกา ฯลฯ

Continue Reading »

นักท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน

นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวด้วยเรือสำราญ และเรือท่องเที่ยวขนาดเล็ก ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด

Continue Reading »

เรือสำราญเป็นทางเลือกที่ดี

การท่องเที่ยวด้วยเรือสำราญเป็นทางเลือกที่ดีในการได้เห็นบ้านเมืองและจุดหมายปลายทางที่แตกต่างออกไป และพร้อมที่จะกลับมาเยี่ยมเยือนอีกในอนาคตหากมีความประทับใจ

Continue Reading »

รายจ่ายโดยเฉลี่ยต่อวันจกนักท่องเที่ยว

ในปี พ.ศ.2554 – 2555 ที่ผ่านมา เรือสำราญที่เข้ามาในไทยเฉพาะช่วงเดือนพฤศจิกายน - มีนาคม มีจำนวนกว่า 120 เที่ยว ผู้โดยสารบนเรือเฉลี่ย 3,000 คน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ มีรายจ่ายโดยเฉลี่ยวันละ 6,000 บาทต่อคน

Continue Reading »

บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด
(ที่ปรึกษาซีเทค)
281 ซอยพานิชอนันต์ ถนนสุขุมวิท 71
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
0-2713-3888 ต่อ 228, 231 หรือ 086-0627018
0-2713-3889
eiaseatec@yahoo.com
รับผิดชอบ งานบริหารจัดการโครงการ งานระบบสาธารณูปโภค วิศวกรรมโยธา ระบบไฟฟ้า เครื่องกล สุขาภิบาล ถนนและจราจร การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EHIA) การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 7มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่า พระจันทร์ ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
รับผิดชอบ งานด้านเศรษฐศาสตร์ การตลาดการท่องเที่ยว การตลาดธุรกิจเรือสำราญ การบริหารจัดการท่าเรือ ด้านกฎหมาย/อนุสัญญาระหว่างประเทศ
บริษัท ออโรร่า เทคโนโลยี แอนด์ เอ็นจีเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด
บริษัท ออโรร่า เทคโนโลยี แอนด์ เอ็นจีเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด
299/81 หมู่ที่ 4 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
รับผิดชอบ งานด้านวิศวกรรมสำรวจ วิศวกรรมชายฝั่งและในทะเล วิศวกรรมธรณีเทคนิค วิศวกรรมท่าเรือ งานด้านสมุทรศาสตร์/แบบจำลองคณิตศาสตร์ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
บริษัท ซี.ซี.ดับบลิว จำกัด
บริษัท ซี.ซี.ดับบลิว จำกัด
199/1 ซอยยาสูบ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
งานออกแบบด้านสถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน และ ภูมิสถาปัตยกรรม
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอฟเอเอส จำกัด
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอฟเอเอส จำกัด
179/74-80 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 15 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
งานด้านการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐ และเอกชน (PPP) กฎหมายร่วมลงทุน การเงิน/การธนาคาร/บัญชี/ภาษี และการประเมินความเสี่ยง
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอฟเอเอส จำกัด
ผู้ประสานงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเชียเทคโนโลยี่ จำกัด
นางสาวเบญจวรรณ ทองแก้ว
โทร : 08-6062-7018, 08-5663-6021 หรือ
0-2713-3888 ต่อ 231, 228
Email : eiaseatec@yahoo.com
งานศึกษาวางแผนแม่บทเพื่อพัฒนาท่าเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) และสำรวจออกแบบท่าเรือสำราญขนาดใหญ่บริเวณชายฝั่งอันดามัน กรุงเทพมหานคร
บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด
(ที่ปรึกษาซีเทค)
281 ซอยพานิชอนันต์ ถนนสุขุมวิท 71
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

0-2713-3888 ต่อ 228, 231 หรือ 086-0627018
0-2713-3889
eiaseatec@yahoo.com
กรมเจ้าท่า

1278 ถ.โยธา แขวงตลาดน้อย
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
ตู้ ปณ. 1199 สายด่วน 1199 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

0-22331311-8
0-2238-3017
MARINE@MD.GO.TH
สถิติผู้เข้าชม
แปลภาษา
กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา


งานศึกษาวางแผนแม่บทเพื่อพัฒนาท่าเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) และสำรวจออกแบบท่าเรือสำราญขนาดใหญ่บริเวณชายฝั่งอันดามัน กรุงเทพมหานคร