งานศึกษาวางแผนแม่บทเพื่อพัฒนาท่าเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) และสำรวจออกแบบท่าเรือสำราญขนาดใหญ่บริเวณชายฝั่งอันดามัน กรุงเทพมหานคร
การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1
      การประชุมสัมมนาระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาวางแผนแม่บทเพื่อพัฒนาท่าเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) และสำรวจออกแบบท่าเรือขนาดใหญ่บริเวณชายฝั่งอันดามัน ดำเนินการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องศรีตรัง โรงแรมพูลแมน ภูเก็ต พันวา บีช รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุม และนายวิวัธน์ ชิดเชิดวงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุม
     ผู้เข้าร่วมประชุมจากภาคส่วนต่างๆ ประกอบด้วย ตัวแทนหน่วยงานราชการส่วนกลาง ได้แก่ กรมประมง กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจการเดินเรือสำราญทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ตัวแทนสายการเดินเรือ ผู้ประกอบการเดินเรือ หอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นต้น รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้แก่ ส่วนราชการในจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. อบต. เทศบาล) หอการค้า สภาอุตสาหกรรม และหน่วยงานการท่องเที่ยว ทั้งส่วนกลางและระดับจังหวัด ตลอดจนเครือข่ายประชาชนต่างๆ รายละเอียดการประชุมสัมมนา สามารถดาวน์โหลดได้จากไฟล์ PDFงานศึกษาวางแผนแม่บทเพื่อพัฒนาท่าเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) และสำรวจออกแบบท่าเรือสำราญขนาดใหญ่บริเวณชายฝั่งอันดามัน กรุงเทพมหานคร
บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด
(ที่ปรึกษาซีเทค)
281 ซอยพานิชอนันต์ ถนนสุขุมวิท 71
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

0-2713-3888 ต่อ 228, 231 หรือ 086-0627018
0-2713-3889
eiaseatec@yahoo.com
กรมเจ้าท่า

1278 ถ.โยธา แขวงตลาดน้อย
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
ตู้ ปณ. 1199 สายด่วน 1199 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

0-22331311-8
0-2238-3017
MARINE@MD.GO.TH
สถิติผู้เข้าชม
แปลภาษา
กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา


งานศึกษาวางแผนแม่บทเพื่อพัฒนาท่าเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) และสำรวจออกแบบท่าเรือสำราญขนาดใหญ่บริเวณชายฝั่งอันดามัน กรุงเทพมหานคร